Luotaimen johtaja- ja esimieskoulutukset

Sivulle on koottu Luotaimen tyypillisiä esimiesten ja johdon koulutuskokonaisuuksiamme. Tutustu kokonaisuuksiin ja pyydä omalle organisaatiollesi tarjous tai ota osaa avoimeen koulutukseen. Ko. teemoista järjestämme myös johdon työnohjaus- ja coaching kokonaisuuksia yksilö- tai ryhmäohjauksina (myös etäyhteyden avulla). Ota yhteyttä: info@luotain.net ja kysy lisää. Voit kysyä lisää myös suoraan valmennuspäällikkö Päivi Seppälältä tai toimitusjohtaja Pia Vilaselta paivi.seppala@luotain.net ja pia.vilanen@luotain.net

Yritysjohtamisen ja johtamisen koulutus

KOHDERYHMÄ:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat johtaja- tai päällikkö asemassa toimivat henkilöt.

LAAJUUS:
Koulutukseen sisältyy 10 lähipäivää. Valmennuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä.Kokonaisuuden muodostuminen:
A) Johtajan tehtävässä toimiminen
B) Talouden johtaminen ja strategiatyön johtaminen.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Valmennuspaikka: Luotain Consulting Oy:n koulutustilat osoitteessa Pyhäjärvenkatu 5 A 5. kerros, Tampere tai räätälöidyt koulutukset asiakkaan tiloissa ympäri Suomen.

HINTA:
2100 eur+alv/hlö. Yrityskohtainen räätälöity toteutus, kysy tarjous: info@luotain.net

Luotain tekee yhteistyötä myös useamman oppilaitoksen kanssa. Kysy mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuksella, joka on osallistujalle maksuton.

KYSY LISÄÄ:

Päivi Seppälä, paivi.seppala@luotain.net, 050 4753851, valmennuspäällikkö

VALMENTAJAT:
Katriina Hälikkä, HTM, Johdon työnohjaaja,HHJ-tutkinto, henkilöstöjohtaminen, valmentava johtajuus, HTM
Merja Talkio-Vilanen MBA, HHJ-tutkinto, johdon valmentaja, strategiatyö/johtaminen, ammatillinen opettaja
Päivi Seppälä, YTM, Työnohjaaja STOry, Valmennuspäällikkö, HR- ja viestintäammattilainen, työyhteisösovittelija
Mikko Seppälä, MBA, KTK, HHJ, Johdon valmentaja, liiketoiminnan kehittäminen, talous, lainsäädäntö
Tuula Kiuru-Ahvonen, VTM, Johdon valmentaja ja johdon työnohjaajaMasterCSLE®, NLP-Master, Ratkaisukeskeinen valmentaja ja esimiesvalmentaja

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Orientaatiojakso
o Koulutukseen liittyvät asiat
o Muutoksen johtaminen, megatrendit reagointi toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
o Organisaatiokulttuuri ja kuinka sitä voi kehittää
o Johtajan tehtävät, oma rooli, vahvuudet ja kehittämistarpeet
o Oman organisaation esittely suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Liiketoimintaosaaminen
o Liiketoimintaympäristö, strategia, kriittiset menestystekijät ja brändi
o Strategiatyöosaaminen, yrityksen missio, visio ja arvot
o Ennakointi ja toimialan muutokset, toimialan kansainvälinen kehitys
o Nykytilan arviointi hyödyntäen tunnuslukuja ja analyysejä
o Kehittämistehtävä: hanke- ja toteutussuunnitelma

Talousosaaminen; Tuloksellisuus, kannattavuus, tilikauden tunnusluvut
o Talousarvio ja toimintasuunnitelman laatiminen ja esittäminen
o Talouden kehittymisen arviointi, seuranta ja keskeiset tavoitteet
o Digitaaliset johtamisen järjestelmät ja välineet

Henkilöstöjohtaminen, ihmistuntemuksen merkitys johtamistyössä
o Henkilöstöjohtaminen strategian mukaisesti
o Kannustavan ja motivoivan työympäristön ja työkulttuurin rakentaminen,
motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi, haastavat työyhteisötilanteet
o Oma vuorovaikutus- ja johtamistyyli

Johtamisen suunnitelmallisuus tavoitteiden toteutumisen seuraaminen
o Valmentava johtaminen ja tuloksellisuus
o Johtajan viestinnälliset taidot; Ulkoinen viestintä ja yhteistyö, sisäinen viestintä ja yhteistyö
Verkostosuhteiden luominen

Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö
Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet johtajana
o Eettinen toiminta ja kestävän kehityksen periaatteet
o Työlainsäädäntö ja henkilöstöjohtamisen johdonmukaisuus
o Työ- ja virkaehtosopimukset. Organisaation määräykset ja linjaukset

Talouden johtaminen
o Strategia ja keskeisten taloudellisten tavoitteiden määrittely
o Talouden kehittämisen suunnitelma
o Talouden kehittämiseen henkilöstön sitouttaminen
Kehittämistehtävien läpikäyminen

Strategiatyön toteutus, keskeisimpien kehittämiskohteiden valinta
o Mittareiden valinta ja oman toiminnan arviointi
o Strategiaan liittyvä viestintä
o Kehittämistehtävien esittely Kehittämistehtävien läpikäyminen ja koulutuksen päätös

Tutustu ja ota yhteyttä tuotesivun yhteydenotto lomakkeen avulla tästä

 

Lähiesimieskoulutus

KOHDERYHMÄ:
Koulutuksen kohderyhmänä ovat esimiestyössä toimivat esimiehet.

PAIKKA:
Luotaimen koulutustilat Pyhäjärvenkatu 5 A 5krs, Klingendahl, Tampere tai asiakkaan tiloissa ympäri Suomen.

TAVOITE:
Koulutuksen tavoitteena on antaa esimiehelle valmiuksia kehittyä esimieheksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esimiehenä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Koulutus kasvattaa esimiehen itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta alaisiin, motivaatioon ja innostukseen. Koulutus selkiyttää osallistujan omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Kpulutuksessa opetellaan, kuinka rakennetaan luottamusta eri tyyppisten ihmisten kanssa ja kuinka ratkaistaan haastavia vuorovaikutustilanteita. Lähiesimieskoulutus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen esimiestyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

LAAJUUS:
Koulutukseen sisältyy 12 lähipäivää. Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä.

Osa I Lähiesimiehenä toimiminen
Osa II Kehittämissuunnitelma ja henkilöstötyö

HINTA:
2100 eur+alv/hlö. Voit myös kysyä mahdollisuutta oppisopimukseen, joka on osallistujalle maksuton. Seuraava lähiesimiehen ammattitutkintoon valmistava koulutus oppisopimuksella alkaa yhteistyössä Saskyn kanssa 25.8.2020

KYSY LISÄÄ:
Päivi Seppälä, paivi.seppala@luotain.net, 050 4753851, valmennuspäällikkö

Markus Pusa, markus.pusa@luotain.net, 0400-419865, koulutuskoordinaattori

VALMENTAJAT:
Katriina Hälikkä, Johdon työnohjaaja,HHJ-tutkinto, henkilöstöjohtaminen, valmentava johtajuus, HTM
Merja Talkio-Vilanen MBA, HHJ-tutkinto, johdon valmentaja, strategiatyö/johtaminen, ammatillinen opettaja
Tuula Savolainen, Työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija, ammat.opettaja, Arvostava™ esimiesvalmentaja
Pauliina Vallin, YTM työnohjaaja, Business coach, valmentava johtajuus, työyhteisö- ja esimiesvalmentaja

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Orientaatiojakso
o Esimiehenä toimiminen ja itsetuntemus
o Työelämä muutoksessa, megatrendit
o Muutoksen johtamisen lähtökohdat, palveleva johtaminen

ICT-taidot kuntoon

Liiketoimintaosaaminen
o Liiketoimintaympäristö, strategia ja brändi
o Palvelun kehittäminen ja jatkuvan parantamisen periaate
o Kehittämiseen innostamisen taito
o Esimiestyö ja toiminnan tuloksellisuus, esimiehen taloustaidot
o Kannattavuus, budjetointi, talouden tunnusluvut ja mittarit
o Kehittämissuunnitelma: hanke- ja toteutussuunnitelma

Henkilöstöjohtaminen
o Perehdyttäminen ja perehdyttämisen arviointi
o Työ- ja palvelusuhteita koskeva lainsäädäntö, työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvä lainsäädäntö sekä työhyvinvoinnin varmistamisen käytännöt, yhteistoimintaan liittyvät käytännöt
o Palkkauksen periaatteet ja palkitseminen

Ihmistuntemuksen merkitys esimiestyössä
o Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet esimiehenä
o Esimiehen vuorovaikutustaidot, erilaiset ihmistyypit ja oman käyttäytymisen mukauttaminen
o Motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi
o Esimiehen haastavat tilanteet ja työyhteisöjen ongelmatilanteet

Valmentava johtaminen ja esimiehen ratkaisukeskeiset menetelmät
o Valmentavan johtamisen taidot
o Esimiehen viestinnälliset taidot ja ratkaisukeskeinen viestintä
o Kannustaminen, puuttuminen ja palautteen antaminen

Suunnitelmallisuus ja suorituksen johtaminen
o Säännöllinen vuoropuhelu esimiehen ja työntekijöiden välillä
o Rakentava palautekulttuuri ja myönteisen palautteen merkitys
o Tehokkaat palaverikäytänteet, suorituksen johtaminen, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen
o Osaamisen johtaminen, osaamistarpeiden ennakointi
o Työryhmien johtaminen

Esimies asiakastyön johtajana, esimies laadunvarmistajana
o Kriittiset menestystekijät ja palveluprosessi
o Palvelulupaus ja palveluasenne
o Erinomaisen asiakaspalvelijan tunnusmerkit sosiaali- ja terveysalalla
o Ammatillinen vuorovaikutus ja asiakaspalvelijan viestinnälliset taidot
o Haastavat asiakastilanteet.
o Reklamaatioiden hoitaminen osana esimiehen työtä

Laadunjohtaminen, lainsäädännön vaatimukset
ja prosessit kunnossa.
o Laadun johtaminen
o Toiminta ja lainsäädännön vaatimukset
o Riskien hallinta

Kehittämissuunnitelmat
o Kehittämissuunnitelmien läpikäyminen ja koulutuksen päätös

Tutustu ja ota yhteyttä tuotesivun yhteydenotto lomakkeen avulla tästä

 

Arvostava esimies™ valmennus

Alaisten erilaisuuden huomioivalla johtamisella saavutetaan hyötyjä, jotka näkyvät työilmapiirissä, työhyvinvoinnissa ja tuloksekkaassa työssä.

LAAJUUS: Kaksi valmennuspäivää

HINTA: 649 eur+alv/hlö. Yrityskohtainen räätälöity toteutus, kysy tarjous: info@luotain.net

PAIKKA: 
Tampere: Luotain, Pyhäjärvenkatu 5 A 5. kerros, Klingendahl Tampere tai asiakkan tiloissa ympäri Suomen

VALMENNUKSEN TAVOITE

 • Kasvattaa itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta alaisiinsa
 • Selkiyttää omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä esimiestyössä
 • Opitaan kuinka rakentaa luottamusta, sitoutumista ja motivaatiota eri tyyppisten alaisten kanssa
 • Mallista esimiehet saavat yhteisen työkalun, jolla heidän on jatkossa helpompi hahmottaa toisten ihmisten käyttäytymistä ja kehittää vuorovaikutustaitojaan
 • Valmennuksessa opitaan valmentavan esimiehen taotoja

SISÄLTÖ:
Ensimmäinen päivä:

 • Esimiehen tehtävät työyhteisössä
 • DISC malli –eri ihmistyypit ja Ihmistuntemuksen merkitys johtamistyössä
 • Oma profiili, oma johtamistyyli ja omat vahvuudet esimiehenä
 • Vaikeiden tilanteiden kohtaaminen
 • Valmentavan johtamisen taidot
 • Oma kehittämissuunnitelma –välitehtävä

Toinen päivä:

 • Eri tyyppiset alaiset, kuinka johtaisin eri tyyppisiä alaisia
 • Miten mahdollistaisin motivoitumisen, miten sitouttaisin, entä mihin asioihin eri tyyppiset alaiset tarvitsevat tukea
 • Työyhteisöjen tyypilliset haastavat tilanteet
 • Haastavat tilanteet esimiestyössä
 • Puheeksiotto ja palautteenanto
 • Omien vahvuuksien tehokkaampi hyödyntäminen esimiestehtävässä

Everything DiSC® for Leaders -profiili kuuluu valmennuksen hintaan.

Tutustu ja ota yhteyttä tuotesivun yhteydenotto lomakkeen avulla tästä

 

Valmentavan johtamisen ydintaidot esimiesarviointi ja coaching

Valmentavan johtamisen taitojen mittaamisen teemat ovat: 1. Tavoitteiden asettaminen, 2. Tavoitteiden saavuttamisen
seuraaminen, 3. Päätöksenteko, 4. Johdonmukaisuus, 5. Puuttuminen, 6. Asiantuntijuus alalla, 7. Tasapuolisuus, 8. Myönteisyys ja optimismi, 9. Kuunteleminen, 10. Yhteistyön johtaminen ja
diplomatia, 11. Kehittämiseen kannustaminen, 12. Välittäminen ja empatia, 13. Innostaminen, 14. Onnistumisten näkeminen, 15. Yksilöllinen johtaminen ja vahvuuksien näkeminen, 16. Luotettavuus

PALVELU SISÄLTÄÄ:

1. Valmentavan johtamisen ydintaidot 360 arvioinnin toteuttaminen.

 • Viestintäohjeet henkilöstölle
 • Kyselyn toteuttamisen sähköisesti
 • Henkilökohtaisen raportin
 • Kehittymissuunnitelmalomakkeen ohjeineen

2. Henkilökohtaisen valmennuksen 1.5h (90 min)
Kehittymissuunnitelman läpikäynnin ja sparrauksen esimiestaidoissa kehittymiseen ja tiimikeskusteluihin

Valmentavan johtamisen ydintaidot – esimiestaitojen arviointi
Valmentava johtajuus on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista, toiminnan ohjaamista ja suuntaamista. Se ohjaa jokaisen yhteisön jäsenen voimavaroja, tietoja ja taitoja ryhmän ja organisaation käyttöön. Valmentava johtajuus tukee yhteisön kehittymistä ja uusien ratkaisujen syntymistä. Se auttaa ihmisiä motivoitumaan ja löytämään aitoa työn iloa.

TAVOITE:

Valmentavan johtamisen ydintaidot -kyselyn ja sen pohjalta tehdyn raportin ja valmennustapaamisen tavoitteena on auttaa esimiehiä kehittymään valmentavan johtamisen taidoissa. Tarkoituksena ohjata esimiestaitojen kehittämiseen, ei vain niiden pelkkään arvioimiseen ja tutkimiseen. Nykytilan tietäminen on tärkeää, mutta se itsessään ei vielä vie kovin pitkälle. Kehittämisen onnistumiseksi on hyvä hahmottaa kunkin taidon kohdalla tavoitetilaa, hyvää tulevaisuutta. Siksi kyselyssä on pyritty saamaan mahdollisimman paljon esiin tiimin ideoita siitä, miten kunkin taidon tavoitetason toteutuminen näkyisi esimiehen päivittäisissä toimissa. Esimiehen taitojen kehittymisestä hyötyy koko työyhteisö.

Esimiestaitojen kehittämisen prosessissa tärkeitä ovat seuraavat vaiheet:

Tuloksiin tutustuminen itsekseen, omien vahvuuksien ja kehittymiskohteiden hahmottaminen ennen valmennustapaamista
Valmennustapaaminen, jossa asioita syvennetään ja löydetään konkreettisia tapoja kehittymiseen
Tuloksista keskustelu myös työyhteisön kanssa
Kehittymissuunnitelman viimeistely
Suunnitelmaan palaaminen omassa kehityskeskustelussa esimiehen kanssa
Kysy esimiestaitojen kehittämisprojektia organisaatiollesi:

Tutustu ja ota yhteyttä tuotesivun yhteydenotto lomakkeen avulla tästä

 

Onnistunut Kehityskeskustelu -valmennus

PAIKKA: Tampereella Klingendahlissa, osoitteessa Pyhäjärvenkatu 5 A 5. kerros, Tampere / Räätälöitynä

KOHDERYHMÄ: Esimiestehtävissä toimivat henkilöt ja yrityksen kehityskeskustelukäytäntöjä kehittävät henkilöt.

HINTA: 389 eur+alv/hlö / Räätlälöitynä pyydä tarjous: info@luotain.net

KUVAUS PALVELUSTA:

Valmennuksessa kehityskeskusteluja lähestytään valmentavasta ja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Esimiehen tehtävänä on yhteisen tavoitteiden asettamisen ja avoimen keskustelun avulla motivoida, kannustaa ja innostaa työntekijää tavoitteiden saavuttamiseen sekä itsensä ja työnsä kehittämiseen.

Valmennuksessa paneudutaan onnistuneen kehityskeskustelun elementteihin, kuten valmistautumiseen, läsnäoloon, kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen, luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.

Koska kehityskeskustelut eivät yksinään riitä toimivaan suoriutumisen johtamiseen, paneudutaan valmennuksessa myös erilaisiin tapoihin kehittää ja ylläpitää keskustelevaa ja vuorovaikutteista toimintatapaa arkipäivän johtamistilanteissa.

SISÄLTÖ:

Kehityskeskustelu osana esimiestyötä, yhteisten tavoitteiden asettamista ja suoriutumisen johtamista
Yksilö- ja ryhmäkehityskeskustelut
Onnistuneen kehityskeskustelun elementit
Vuorovaikutus ja luottamuksellisen keskustelun aikaansaaminen
Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot
Valmennuksesta saat käyttöösi Luotaimen kehityskeskustelumallin, jota voi hyödyntää myös jatkuvan vuoropuhelun mallissa
Etävalmennukseen osallistuminen onnistuu tietokoneella, puhelimella sekä tabletilla. Osallistumiseen tarvitset vain internet-yhteyden.

Tutustu ja ota yhteyttä tuotesivun yhteydenotto lomakkeen avulla tästä

 

Arvostava esimies ja ratkaisukeskeiset työvälineet -valmennus

PAIKKA: Tampere ja Helsinki

Valmennus keskittyy positiivisen psykologian sisällä olevaan ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan käytännönläheisesti ja esimiestyön nykytarpeita ajatellen. Esimiestyössä tämän päivän ratkaisukeskeisyyttä voi pitää hyvin käytännönläheisenä strategiana niin ongelmatilanteissa kuin työyhteisöjen kehittämisessä. Ratkaisukeskeisyys on myös tapa ajatella ja katsoa (työ)maailmaa. Esimies voi hyödyntää omassa työssään ratkaisukeskeisen ajattelun keskeisiä piirteitä ja toimintaa ohjaavia elementtejä, joita ovat mm. tulevaisuuteen suuntautuneisuus, voimavarat, onnistumiset, yhteistyö, arvostus ja tavoitteellisuus. Valmennuksessa keskitytään ratkaisukeskeisen ajattelun ja näkökulman käytännönläheiseen avaamiseen sekä pyritään vahvistamaan esimiehen ratkaisukeskeisiä taitoja niin työyhteisön kehittämisessä kuin työyhteisön myönteisen tulevaisuusorientaation esille nostamisessa. Valmennus on osa Luotaimen Arvostava esimies -valmennuskokonaisuutta.

Valmennus on suunnattu esimiestyötä tekeville, jotka haluavat vahvistaa voimavara- ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa omassa työssään.

SISÄLTÖ:

1. päivä
– ratkaisukeskeisyys arvostavan esimiehen työvälineenä
– johdanto ratkaisukeskeisyyteen sekä perusolettamuksiin
– ratkaisukeskeinen prosessi ja kysymysmallit käytännön esimiestyössä

2. päivä
– arvostava ratkaisukeskeinen vuorovaikutus
– arvostava työyhteisö ja toimintakulttuuri, yhdessä työn tekemisen merkitys
– ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen peruspilarit
– palaute

3. päivä
– toiminnalliset menetelmät työyhteisön kehittämisessä ja esimiestyössä
– ratkaisukeskeisyys työyhteisön ja tiimien kehittämisessä
– toiminnalliset menetelmät ja niiden hyödyt

4. päivä
– ratkaisukeskeinen valmentava ote esimiestyön välineenä
– johtamisen ja esimiestyön paradigma
– valmentava työote käytännön esimiestyössä

Hinta: 1 400 euroa plus alv 24%, sisältää valmennuksen, välitehtävät ja materiaalit

Valmentaja on Luotain Consulting Oy:n työnohjaaja ja esimiesten sekä työyhteisöjen valmentaja Tuula Kiuru-Ahvonen, VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja STOry, johdon työnohjaaja Master CSLE, mindfulness-ohjaaja. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus työyhteisöjen johtamisesta ja kehittämisestä.

Tutustu ja ota yhteyttä tuotesivun yhteydenotto lomakkeen avulla tästä

 

Ajankohtaista

Työnimuun! henkilöstökysely ja etätyö
Tiedätkö, miten työntekijäsi voivat etätöissä? Luotaimen uudella etätyökyselyllä tähän saadaan vastauksia. Lue lisää

Ensimetrin tukemat Yrittäjä coaching ryhmät ovat alkaneet, seuraavassa ryhmässä, joka alkaa Tampereella 16.9. klo 9.00 - 10.30 on tilaa. Kysy lisää: marjo.ronka@luotain.net
Coachingissa saat tukea yrittäjänä toimimiseen sekä oman liiketoimintasi kehittämiseen. Kysy ryhmistä ja ilmoittaudu mukaan. Ensimmäisen tilikauden yrittäjät saavat coachingin maksutta. Lue lisää

Luotain on kehittänyt etänä tarjottavia palveluita.
Etäjohtaminen-, Voi hyvin etätyössä-, Etätyö sujumaan - valmennukset toimivat hienosti työn tekemisen tukena. Myös Työnohjaus ja coaching palvelut onnistuvat hyvin myös Teamsillä tai Zoomilla. Luotaimella myös useita verkkokursseja, jotka sopivat hyvin omaehtoiseen opiskeluun. Käy kurkkaamassa. Lue lisää

Luotaimessa alkaa tuotekehittäjäksi palvelumuotoilumenetelmin valmennus 22.9.2020 – 21.12.2021. VIELÄ MUUTAMA PAIKKA VAPAANA
Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Lue lisää ja kysy lisätietoja

Lehtiartikkeleja Luotaimesta

Talouselämä 3.5.2019
jossa haastateltu Luotaimen toimitusjohtajaa Pia Vilasta. Artikkelissa toimittaja Henna Lusa kirjoittaa työnilosta. Lue lisää

Helsingin Sanomat 6.4.2018
Artikkeli: Vinkit toimiviin kokouskäytäntöihin. Asiantuntijana Annamaija Tolvila Lue lisää

Työ Terveys Turvallisuus -lehti 6/2016
Artikkeli: Ilmapiiri parani puhumalla hyvää. Asiantuntijana Pia Vilanen Lue lisää

JYTY-Lehti 5/2016
Artikkeli: Luotain Consulting Oy:n toimitusjohtaja JYTY -lehden asiantuntijana aiheena Vaikeat asiat puheeksi Lue lisää

PROVIISSORIT -LEHTI 10/2015
Artikkeli: Vahvuusalueilta innostusta työhön. Kirjoittajat Pia Vilanen ja Tuula Kiuru-Ahvonen Lue lisää

JULKU Pirkanmaan yrityskummien lehti
Artikkeli: Luotain Consulting Oy Vuoden kummiyritykseksi Lue lisää

QUESTBACK asiakaslehti
Artikkeli: Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Lue lisää